Norah Lopez Holden Desdemona and Katy Stephens Emilia stf Othello Photo credit The Other Richard

Othello - Wilton's